Authors

  1. Wei , Baojian
  2. Wang , Haoyu
  3. Li , Feng
  4. Long , Yan
  5. Zhang , Qi
  6. Liu , Hang
  7. Tang , Xiujun
  8. Rao , Mingjun

Abstract

The meta-analysis indicates that PBL can help nursing students to improve their critical thinking.