Authors

  1. Rahim, Faraan BSc, NRAEMT
  2. Jain, Bhav BS
  3. Patel, Tej BSc
  4. Jain, Urvish BAc, EMT-B
  5. Jain, Pankaj PhD, MBA, PEng, PgMP
  6. Palakodeti, Sandeep MD, MPH